Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 Neem kennis van de algemene voorwaarden die gelden voor alle workshops van Be4Art in Ede alsmede voor schilderijen in opdracht gemaakt.

 Onderstaand de voorwaarden die van toepassing zijn op alle schilderworkshops of werk in opdracht

 Versie : mei 2021

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

  1. Georganiseerde Workshops schilderen op canvas voor particulier of bedrijven en actuele workshops schilderen
  2. Schilderijen in opdracht

Be4Art heeft het recht haar voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Voor gevolgen van tekstfouten kan Be4Art geen aansprakelijkheid aanvaarden.

  1. Georganiseerde Workshops schilderen op canvas voor particulier of bedrijven en actuele workshops schilderen

Algemene voorwaarden Artikel 1 Prijzen

De prijzen zijn in euro’s.

Algemene voorwaarden Artikel 2 Annuleren

 Uiteraard kan het voorkomen dat een van de deelnemers moet annuleren. Het is mogelijk iemand anders in haar/zijn plaats te laten gaan.

 Voor groepjes t/m 4 personen kun je zonder kosten annuleren tot 1 week voor aanvang van de workshop.

Voor alle workshops geldt: heb je geen plaatsvervanger en/of annuleer je 0-6 dagen voor aanvang van de workshop, dan is Be4Art helaas genoodzaakt de kosten van de aangemelde persoon/personen in rekening te brengen. De aanmelder (klant/deelnemer) en degene die haar/hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Be4art voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de workshop som.

Voor groepen vanaf 5 personen kun je niet annuleren indien de workshop en datum is bevestigd door Be4Art; Be4Art houdt deze dag/datum beschikbaar voor deze groep. Het aantal deelnemers voor de workshop kan tot twee weken voorafgaand aan de workshop worden gewijzigd.

Als 0-6 dagen voorafgaand aan de workshop een van de deelnemers niet kan deelnemen, kan iemand anders haar/zijn plaats overnemen.

In bijzondere omstandigheden wordt gezamenlijk met Be4Art naar een passende oplossing gezocht.

Algemene voorwaarden Artikel 3 Betaling 

Betaling voor een van de aangeboden workshops van Be4Art geldt vooraf overboeken.

Het totaalbedrag voor alle workshops, van de gehele groep c.q. van het aantal  aangemelde personen moet van te voren (uiterlijk 1week voorafgaand van de workshop) op de rekening van Be4Art staan:

Rekeningnummer NL 29 INGB 0795460996 onder vermelding van de datum van de workshop en de naam van de groep/ persoon.

Is de klant/ deelnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de klant/deelnemer.

Algemene voorwaarden Artikel 4 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door inschrijving op een workshop en aanvaarding door de klant/ deelnemer van het aanbod van Be4Art. Be4Art stuurt de klant/ deelnemer een bevestiging van de inschrijving per mail en verwijst in deze mail naar de algemene voorwaarden van Be4Art. De klant/ deelnemer, die een workshop ook namens andere deelnemers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere deelnemers , die hij/zij aanmeldt.

Algemene voorwaarden Artikel 5 Wijzingen door Be4Art 

Be4Art heeft het recht de workshop overeenkomst op te zeggen, indien twee dagen voor aanvang van de workshop het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste aantal deelnemers van de workshop. Het minimum aan deelnemers is vier personen. Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven, behoudt Be4Art zich het recht voor om wijzingen aan te brengen in het programma. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Be4Art aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de klant/ deelnemer kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van klant/ deelnemer. Indien de oorzaak van de wijziging aan Be4Art kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Be4Art. Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Algemene voorwaarden Artikel 6 Verplichtingen van de klant/deelnemer

De klant/deelnemer die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een workshop daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Be4Art van de workshop worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de klant/deelnemer.
Indien de klant/deelnemer vernielingen aanbrengt aan de eigendommen van Be4Art, zullen de kosten hiervan op de klant/deelnemer worden verhaald.


Algemene voorwaarden Artikel 7 Klachtenbehandeling

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Be4Art, opdat deze een passende oplossing kan treffen.

Algemene voorwaarden Artikel 8 Aansprakelijkheid

Be4Art aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van de klant/deelnemer, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.
Als de workshop niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de klant/deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de klant/deelnemer verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Be4Art. Eventuele schade wordt door Be4Art vergoed tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Be4Art is toe te rekenen noch aan de persoon/organisatie van wiens hulp/medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:
- De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de klant/deelnemer;
- De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en/of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de workshop is betrokken;
- De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de workshop organisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid, niet kon worden voorzien of verholpen.
Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de workshop niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de klant/deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de klant/deelnemer noch aan Be4Art zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien Be4Art aansprakelijk is voor derving van workshops genot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de workshop som.


Algemene voorwaarden Artikel 9 Social Media

Be4Art heeft de bevoegdheid om, ten behoeve van verkoopdoeleinden, foto’s van in opdracht gemaakte schilderijen en foto’s van het proces en resultaat van  schilderijen tijdens de workshops zijngemaakt op social media te plaatsen.

Schilderijen in opdracht

Algemene voorwaarden Artikel 1 Prijzen 

De prijzen zijn in euro’s, exclusief eventuele verzendkosten.

Algemene voorwaarden Artikel 2 Betaling

50% van de betaling geschiedt vooraf, bij het geven van de opdracht door de klant.
 De klant zal het bedrag vooraf overboeken op de rekening van Be4Art rekeningnummer NL29 INGB 0795460996 onder vermelding van het artikel.
 Is de klant/deelnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de klant/deelnemer.

Algemene voorwaarden Artikel 3 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand als de klant/deelnemer een berichtje stuurt via mail met haar/zijn wensen naar b.martinetz@outlook.com of via telefonisch contact met Be4Art, telefoon 06  21357301.
 Be4Art bevestigt de opdracht via mail aan de klant/opdrachtgever, zodat beide partijen precies weten wat de afspraken/wensen zijn. Als de opdracht klaar is krijgt de klant/opdrachtgever een berichtje dat het uiteindelijke resultaat gereed is.


Artikel 5 Verzending

Eventuele verzending geschiedt volgens de post.nl tarieven binnen Nederland. Be4Art stuurt de track & trace code via mail of via whatsapp naar de klant/opdrachtgever. Be4Art is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending door post.nl. De klant kan vragen dit risico mee te verzekeren tegen meerprijs van post.nl. De schilderijen zullen uiteraard altijd goed verpakt worden.


Artikel 6 schilderijen

De schilderijen worden met grootste zorgvuldigheid gemaakt.

Be4Art kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor slijtage of beschadigingen.

Artikel 7 Retour

Be4Art neemt geen schilderijen retour.

Alle gebruikers van de website https://www.be4art.nl worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de hierboven genoemde voorwaarden.

Be4Art is ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 74649248

Adresgegevens: Be4Art, Beatrice Martinetz, Wilterdinkstraat 35, 6712 EB Ede

Telefoon: 06 21357301 of 0318-620050, mailadres: b.martinetz@outlook.com